Regelen

Regelen

Nu je zwanger bent, moet er nog een hoop geregeld worden voor de ongeboren baby en de tijd erna. Je kan hier de meeste zaken terug vinden.
Heb je vragen over hetgeen wat je moet regelen en je kunt het niet op onze site vinden, stel je vraag bij de volgende controle of bel/mail ons.

Erkenning

Buiten het huwelijk van een man en een vrouw geldt dat de man die het kind erkent de vader van het kind is. De man kan het kind al erkennen voordat het wordt geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een akte van erkenning op. Erkenning kan ook plaatsvinden bij de notaris met een notariële akte. Vindt erkenning niet vóór de geboorte plaats, dan kan de man het kind bij de geboorte-aangifte erkennen, of op een later moment. Ook dit gebeurt meestal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is aan te raden om het kind zo mogelijk al vóór de geboorte te erkennen. Daardoor bestaan de (juridische) familiebanden tussen de vader en het kind ook al tijdens de geboorte van het kind en gelden de rechten en plichten die voortvloeien uit het ouderschap. In de gemeente Apeldoorn dien je voor het regelen van de erkenning op het gemeentehuis een afspraak te maken.

Alleen als een man en vrouw getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegeaan, is de echtgenoot van de moeder van rechtswege de vader van het kind.

Let op! Als een man en vrouw samenwonen en de man heeft het kind erkend, verkrijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Hiervoor is een apart verzoek nodig bij het kantongerecht.

Voor een rechtsgeldige erkenning gelden een aantal voorwaarden:
– De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn.
– De moeder moet vooraf schriftelijk toestemming geven.
Voor verdere informatie zie de website van Rijkstoverheid

Kinderbijslag

U kunt een financiële tegemoetkoming in de kosten voor verzorging of onderhoud van kinderen tot 18 jaar krijgen, de kinderbijslag. De hoogte hiervan hangt onder meer af van de leeftijd van uw kind. In bepaalde gevallen kunt u recht hebben op dubbele kinderbijslag. Dit is afhankelijk van uw leefsituatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De kinderbijslag wordt automatisch geregeld, zodra de aangifte van geboorte bij de burgelijke stand is gedaan.

Kinderopvang

Tijdens je zwangerschap zul je ook moeten gaan nadenken over de opvang nadat je zwangerschapsverlof is afgelopen. Het is belangrijk om je tijdig aan te melden aangezien er af en toe lange wachtlijsten zijn.

Er zijn verschillende soorten opvang:

Dagopvang
Dagopvang vindt plaats in een kinderdagverblijf of crèche en is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen kunnen het hele jaar door een of meer dagdelen per week opgevangen worden.

Ouderparticipatiecrèches
Ouderparticipatiecrèches zijn crèches waarin een groep ouders beurtelings elkaars kinderen opvangt. Er zijn geen betaalde groepsleiders. Voor ouderparticipatiecrèches gelden de standaard kwaliteitseisen. Er hoeft alleen geen oudercommissie te zijn, zoals dat bij kinderopvangverblijven het geval is.

Gastouderopvang
Gastouderopvang is de opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de ouder die de opvang aanvraagt. De gastouder mag maximaal vier kinderen onder de hoede nemen, exclusief de eigen kinderen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn geregistreerd bij een gastouderbureau.

Innovatieve gastouderopvang
Sinds 2005 is als experiment innovatieve gastouderopvang mogelijk. Binnen deze vorm van gastouderopvang mag een gastouder maximaal zes niet-eigen kinderen opvangen.

Kraamzorg

Ook de kraamzorg kun je nu al gaan regelen. Controleer eerst bij je zorgverzekeraar of je de kraamzorg zelf moet regelen of dat de verzekeraar de kraamzorg regelt.
Bij het kraamzorgbureau zullen ze vragen naar de uitgerekende datum. Tegen de tijd dat je 34 weken zwanger bent, zullen ze of bij je langskomen of een telefonische intake doen om alles door te spreken. Er kan gekozen worden uit standaardzorg (49 uur), maar je kunt er ook voor kiezen om alleen moeder-kind zorg te ontvangen. Dan komt de kraamverzorgster elke dag maximaal 3 uur bij je thuis om de controles en de verzorging te doen van moeder en kind. Het kraamzorgbureau zal alle mogelijkheden met jullie bespreken en ook de eigen bijdrage met jullie doornemen.

Kraamverlof voor de partner

Na de bevalling heeft uw partner recht op twee betaalde werkdagen kraamverlof, vanaf 1 januari 2019 zal dit vijf betaalde werkdagen worden. Als het kind thuis wordt geboren moet het verlof in de eerste vier weken na de geboortedatum opgenomen worden. Wordt de baby in het ziekenhuis geboren, dan neemt uw partner het verlof op in de vier weken na thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis.

In de meeste gevallen zal uw werkgever uw loon gewoon doorbetalen tijdens het verlof. Ook zal uw werkgever het kraamverlof doorgaans niet inhouden op uw vakantiedagen.

Naamgeving

In Nederland is het zo geregeld dat ouders samen de achternaam van hun kind(eren) kiezen, die van de moeder óf die van de vader. Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen in het gezin, om binnen het gezin eenheid van naam te bewaren. Vooral kinderen blijken dit belangrijk te vinden.

Wanneer de ouders gehuwd zijn kiezen zij samen welke achternaam hun eerste kind krijgt: die van de moeder óf die van de vader. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk. Om deze keuze officieel te maken, moeten de ouders sámen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, bij voorkeur in hun eigen gemeente. Allebei de ouders moeten daarbij persoonlijk aanwezig zijn; het mag niet schriftelijk. Als de gehuwde ouders niet vóór of bij de aangifte van de geboorte samen een verklaring hebben afgelegd, dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Wanneer de ouders kiezen voor de achternaam van de vader is het dus niet nodig dat zij samen naar de burgerlijke stand gaan.

De naamskeuze moet uiterlijk bij de aangifte van de geboorte worden gedaan. Het is echter ook mogelijk om al vóór de geboorte naamskeuze te doen. Vlak na de bevalling, bij de aangifte van de geboorte, is het vaak moeilijk om samen persoonlijk de naamskeuze te doen. De ouders kunnen daarom het best al tijdens de zwangerschap naar de burgerlijke stand gaan om de naamskeuze officieel te maken. Vergeet daarbij niet het paspoort mee te nemen. Zoals hierboven al aan de orde is gekomen, krijgt het kind de achternaam van de vader als de gehuwde ouders niet vóór of bij de aangifte van de geboorte samen een verklaring hebben afgelegd.

Als de ouders die niet getrouwd zijn, kunnen zij kiezen voor de achternaam van de moeder óf de vader. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning door de vader. Kiezen zij voor de achternaam van de vader, dan leggen zij hierover samen een verklaring af voor de burgerlijke stand. Zonder deze verklaring krijgt het kind de achternaam van de moeder. De erkenning is het verstandigst om vóór de geboorte te regelen. Naamskeuze vindt dan op dat moment en op dezelfde manier plaats.
Zie folder van postbus 51: de keuze van de achternaam.

Ouderschapsverlof

Vrouwen én mannen, die ten minste één jaar bij dezelfde werkgever werken en kinderen onder de acht jaar verzorgen, mogen ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof is in principe een onbetaald deeltijdverlof. U hebt recht op ouderschapsverlof van 13 maal (en in de toekomst waarschijnlijk 26 maal) uw wekelijkse arbeidsduur. Standaard geldt dat u een half jaar lang voor de helft van uw werkweek gaat werken. Als u bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, gaat u voor een half jaar 16 uur per week werken en hebt u 16 uur per week ouderschapsverlof. In overleg met uw werkgever kunt u een andere regeling over de spreiding van uw uren treffen. Beide ouders hebben voor elk kind recht op onbetaald ouderschapsverlof gedurende de eerste zeven levensjaren. Minstens twee maanden voordat u het verlof wilt laten ingaan, meldt u aan de werkgever dat u gebruik wilt maken van uw recht op ouderschapsverlof.

Meer informatie over ouderschapsverlof vindt u op folder postbus 51:ouderschapsverlof

Verzekering

Heb je de intake achter de rug, dan is het van belang om je verzekeraar op de hoogte te brengen van je zwangerschap. Deze zal, indien je aanvullend verzekerd bent, tegen de 34e zwangerschapsweek een kraampakket sturen waar allerlei zaken inzitten die wij nodig hebben tijdens de bevalling. Informeer ook bij je verzekeraar met welke kraamzorgbureaus zij een contract hebben. Daarvan kies je er eentje uit.

Mocht je overwegen om poliklinisch te bevallen, dan zul je zelf de kosten moeten betalen. Veel verzekeraars vergoeden een deel tot alles, afhankelijk van de verzekeraar en de soort verzekering die je hebt afgesloten. In de polis kun je nakijken welk bedrag voor jullie rekening komt. Na de bevalling moet je je verzekeraar op de hoogte stellen van de geboorte. Er moet immers een nieuw persoontje op de polis worden bijgeschreven.

Werkgever inlichten

Als je zwanger bent, meld dit dan aan je werkgever. Het advies is om dit uiterlijk na drie maanden zwangerschap te doen. Uw werkgever kan dan vervanging regelen en maatregelen nemen om jou en je ongeboren kind te beschermen.

In het algemeen geldt dat u voorzichtig moet zijn met lichamelijk zwaar werk, stress, werk met chemische stoffen of straling en werk waarbij er een risico op infectie is.

 • Stress kan ook schadelijk zijn voor u en uw ongeboren kind. Overleg met uw werkgever over het verminderen van de werkdruk.
 • Het is niet verstandig om tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding onder extreme kou of hitte te werken.
 • Tijdens de zwangerschap mag u niet worden blootgesteld aan schadelijk geluid (tachtig decibel (dB) maximaal gedurende acht uur per dag).
 • Tijdens de zwangerschap bent u niet verplicht om onder overdruk te werken (bijvoorbeeld duikarbeid en caissonarbeid).
 • U mag tijdens de zwangerschap niet worden blootgesteld aan sterke lichaamstrillingen of schokken.
 • Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding. U blijft zoveel mogelijk uw eigen werk doen. Als dit niet mogelijk is, kunnen uw werkzaamheden of werktijden worden aangepast in overleg met de werkgever.

Op de volgende zaken heeft u recht, maar overleg wel altijd met uw werkgever:

 • Regelmatige werktijden en rusttijden.
 • Extra pauzes (maximaal een achtste deel van uw werktijd).
 • Een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank).
 • Geen overwerk en nachtdiensten.
 • Zwangerschapsonderzoek onder werktijd.

U heeft hier tot zes maanden na de bevalling recht op (met uitzondering van de onderzoeken).

Zwangerschapsverlof

Je hebt na de bevalling altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al word je baby later geboren dan verwacht. Het is mogelijk om het verlof te stoppen om zo eerder aan de slag te gaan. Op zijn vroegst mag je pas na 42 dagen na de bevalling weer gaan werken. Je moet dus in ieder geval 42 dagen verlof opnemen.
Je kan de verloskundige vragen om een zwangerschapsverklaring. Dit heb je nodig om je verlof uitgekeerd te krijgen.

Zelfstandigen
Vrouwelijke zelfstandigen hebben met ingang van 4 juni 2008 een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken.